Уставниот суд на денешната седница го отфрли барањето за заштита на слободите и правата, поднесено од поранешниот претседател на Основниот Кривичен суд во Скопје, Владимир Панчевски, поради постоење на процесни пречки.

Во образложението од Уставниот суд се вели дека со оглед на тоа што пресудата на Апелациониот суд КЖ.746/2020 од 14.07.2021 е укината од Врховниот суд на 09.02.2022 година што упатува дека постапката пред редовните судови сѐ уште не е завршена и недостига еден од основните елементи предвидени во чл.51 од Деловникот на Судот, односно постоење на правосилен акт, за да може Уставниот суд да ја цени основаноста на поднесеното барање.

Панчевски, преку полномошникот Петро Јанура, адвокат од Скопје, во барањето до Уставен суд, смета оти со пресуди на Основниот суд во Велес и Апелацискиот суд во Скопје, му биле повредени слободите и правата што се однесуваат на забраната на дискриминација на граѓаните по основ на социјалната припадност, односно општествена положба во поглед на професионалниот статус, како и по основ на политичката припадност, односно политичко уверување.

Тој во барањето навел дека бил дискриминиран во споредба со сите останати судии и претседатели на судови затоа што за разлика од нив само тој не ги уживал уставно и законски загарантираните права кои ги имале носителите на судиски функции.